Tenojoen nousulohiseuranta

Tenojokeen nousevien lohien määrää seurattiin kesällä 2018 kaikuluotaimilla. Laskentapaikka sijaitsi Polmakissa, noin 55 km jokisuulta ylävirtaan, kaikuluotaukset aloitettiin kesäkuun alussa kevättulvien laskettua ja niitä jatkettiin elokuun loppuun asti. Kausi 2018 oli Tenojoen vesistössä pikkulohien vuosi (45–65 cm). Isojen, yli 90 cm pitkien lohien määrä jäi vähäiseksi: alle kymmenen prosenttia arvioidusta kokonaislohimäärästä.

Vaikka seurantapaikan valinnassa kiinnitettiin erityistä huomioita sen soveltuvuuteen kaikuluotauslaskentaan, seurannassa oli haasteita käytetyn kaikuluotaustekniikan ja kaikuluotaimien sijoittamisen osalta. Luotaimilla ei saatu kokonaisuudessaan katettua jokiuomaa, uoman keskiosiin jäi noin 20 metrin katvealue. Havaitut ongelmat huomioidaan vuoden 2019 seurannan suunnittelussa ja toteuttamisessa.

Luotauspaikalla jokiuoma oli noin 120 metriä leveä ja 1–6 metriä syvä. Joen pohja oli melko tasainen ja virtaus mieto. Kaksi luotainta sijoitettiin vastakkain joen molemmille puolille ja jokiuomaa kavennettiin hieman ohjausaidoilla, jolloin luodattavaksi jäi vajaat 100 metriä leveä alue. Ohjausaidat vastasivat Tenojoella patokalastuksessa käytettäviä rakenteita ja niiden rakentamisessa sekä ylläpidossa hyödynnettiin paikallistietoa.

 

Seuraavassa kuvassa on esitetty kalojen kumulatiivinen määrä samalla aikavälillä.

 

Tenojoen nousulohien kaikuluotausseuranta toteutetaan joen Norjan puoleisella alajuoksulla Polmakissa, mahdollisimman kapeassa ja hidasvirtaisessa joenkohdassa. Kaikuluotaimet on sijoitettu joen molemmille rannoille. Lyhyillä ohjausaidoilla varmistetaan, ettei kaloja ui kaikuluotaimien takaa. Kuva: Panu Orell.